Close

MCH ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ನಿಪುಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಶೂಶ್ರೂಷಕ ಭೋದಕರ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

MCH ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ನಿಪುಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಶೂಶ್ರೂಷಕ ಭೋದಕರ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
MCH ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ನಿಪುಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಶೂಶ್ರೂಷಕ ಭೋದಕರ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

Mch ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ನಿಪುಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಶೂಶ್ರೂಷಕ ಭೋದಕರ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

28/05/2019 04/06/2019 ನೋಟ (515 KB)