Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ (DMF Cell) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (Senior Administrative Officer) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ (DMF Cell) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (Senior Administrative Officer) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ (DMF Cell) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (Senior Administrative Officer) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ (DMF Cell) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (Senior Administrative Officer) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

23/02/2019 02/03/2019 ನೋಟ (342 KB)