Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್ ಎಂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್ ವಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್ ಎಂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್ ವಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್ ಎಂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್ ವಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್ ಎಂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್ ವಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

21/07/2020 31/07/2020 ನೋಟ (594 KB)