Close

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರನೇಕಾತಿ-2014 ರ (ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯ) ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರನೇಕಾತಿ-2014 ರ (ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯ) ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರನೇಕಾತಿ-2014 ರ (ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯ) ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರನೇಕಾತಿ-2014 ರ (ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯ) ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

12/09/2018 22/09/2018 ನೋಟ (2 MB)