Close

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ:

ಇಲಾಖೆ/ ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು

ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್
ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳು (ಕೋಲಾರದಿಂದ) 3.32 MB PDF
ಕಡತಗಳು ಸರಣಿ ಎ 408KB PDF
ಕಡತಗಳು ಸರಣಿ ಬಿ 763KB PDF
ಕಡತಗಳು ಸರಣಿ ಸಿ 407KB PDF
ಕಡತಗಳು ಸರಣಿ ಡಿ 249KB PDF
ಕಡತಗಳು ಸರಣಿ ಇ 171 KB PDF